Spela trailer

Hulk vs Thor / Hulk vs Wolverine

USA, 2009 Hulk vs. Thor